Od kolaudace po dnešní dny

Průsaky. Geologické poměry labského údolí (nesourodost a zvýšená propustnost geologických vrstev na levém břehu) a snad také používání výbušnin při ražení tunelů, štol a šachet, to jsou převažující příčiny následných, dosti rozsáhlých průsaků. K prvním dotěsňovacím pracím bylo nutné přistoupit bezprostředně po dokončení stavby a následně v roce 1922 – ihned po kolaudaci. Dotěsňovací práce prováděla firma inž. B. Belady z Prahy. Průsak levým úbočím (nikoliv tělesem hráze) dosahoval tehdy hrozivých rozměrů 560 litrů/sek. Cementové injektáže pod tlakem 15 atm., prováděné z vrtů před návodním lícem přehrady a nad levým obtokem, však snížily průsak jen o 50%.

V roce 1928 objeveny vážné poruchy také v levém obtokovém tunelu a značné průsaky v levé šoupátkové šachtě. Dotěsňovací práce proto pokračovaly v letech 1929 až 1931. Českomoravská stavební a. s. provedla opravy na zdivu tunelu, nové vyzdění zátky a omítku v šoupátkové šachtě. Průsaky vody u levého ramene hráze měla kromě obvyklých cementových injektáží radikálně omezit ochranná zeď, dodatečně vybudovaná v délce cca 180 m. Zeď o výšce až 24 m a šířce 3 m byla založena na neporušeném magmatitu a ukončena v úrovni obvyklé provozní hladiny v nádrži. Od návodního líce hráze směřuje nad levou štolou proti vodě, obchází šachtový přeliv a je zavázána do skalní stráně. Její koruna sleduje terén. Bohužel, všechna tato opatření nedokázala zabránit krátkému spojení vody z nádrže s podhrázím. Proto v letech 1936 až 1938 musela být těsnící zeď prodloužena, a to podzemní stěnou v délce 95 m, vedenou kolmo do stráně (v její horní části byla zřízena revizní chodba). Teprve poté ustaly všechny průsaky v levoboku hráze a zmizel i pramen při levé patě vzdušního líce přehrady. Stavbu prováděla firma Ing. Josef Filip z Prahy. Poruch nebyl ušetřen ani pravý obtokový tunel, ve kterém prováděla cementové injektáže fa Ing. František Pažout z Prahy II od srpna 1939 až do konce října 1940. Zaměstnáno bylo max. 6 lidí, z toho 1-2 strojníci. V 80. letech se průsaky objevily na pravém úbočí. Podařilo se je utěsnit až v roce 1997 cementovými a polyuretanovými injektážemi.

Generální oprava a rekonstrukce se prováděla v letech 1952-1959. Hlavní etapy byly tyto: rekonstrukce základové výpusti v hrázi (býv. šlemovky), výstavba nového vývaru pod touto výpustí s navazujícími opěrnými zdmi, rekonstrukce přivaděče vody do elektrárny, zaslepena byla pravá obtoková štola pod domkem hrázného, a opravu si též vyžádala omítka ochranného zdiva na návodní straně hráze. Odborníci konstatovali, že agresivita labské vody stoupla natolik, že období pro další opravu omítky se nezbytně zkrátí.
K částečným rekonstrukcím přehrady došlo v roce 1992/93. Provedena byla především výměna všech 6 šoupátkových uzávěrů v levé obtokové výpusti. Nyní lze s nimi manipulovat motoricky během 7 minut. Sám obtokový tunel byl v plné délce dovyzděn. Odstraněna byla silně narušená hydroizolační omítka v horní části návodní strany hráze.
V letech 1998/99 bylo nutné opravit narušené dno vývaru pod základovou výpustí, byla zvětšena jeho hloubka o 2,5 m a zvýšena odolnost vložením železobetonové vany.
V roce 2005 začaly být obnovovány výpustě v pravém obtokovém tunelu (zaslepené v letech 1952-1959). Namísto původních regulačních zařízení se šoupátky byl tento obtok vybaven jinými uzávěry a šachta pod domkem hrázného byla zabetonována (v roce 2006). Odborníci s uspokojením konstatují, že dnes je přehrada staticky bezpečná a celé vodní dílo může trvale plnit všechny hlavní funkce.
Nedořešeným problémem však zůstává obrovské množství sedimentů v nádrži, způsobené především splachem půdy v podhůří Krkonoš. Ke splachu začalo docházet ve zvýšené míře po scelování družstevních lánů v 50. letech minulého století. Nezanedbatelnou sedimentaci zapříčinily rovněž odpadní vody z papírny v Hostinném. Vrstva bahna u hráze je dnes prý více než 6 metrů silná; ve větší vzdálenosti od hráze lze očekávat snad ještě povážlivější zabahnění.
V současné době celkový objem nádrže dosahuje necelých 7,3 mil. kub. metrů (podle „Manipulačního řádu“, červen 2007) oproti původnímu stavu cca 9,2 mil. kub. metrů v roce 1919. Objem bahna snižuje především zásobní prostor nádrže, ale v určité míře ovlivňuje též i ochrannou funkci přehrady! Provedené v posledních letech studie slibují určité možnosti nápravy. Přemýšlí o nich také provozní středisko Horní Labe 1 (vedoucí Ing. Josef Mokrý). Mimořádně vysoké finanční nároky však zatím neumožňují jejich rychlou realizaci.
Doufejme, že vlastník vodního díla, kterým je Česká republika, se s tímto problémem včas vypořádá. Řešení problému musí zajistit s. p. Povodí Labe, kterému bylo nejenom svěřeno právo na tomto vodním díle hospodařit, ale také uložena povinnost operativně zajišťovat jeho provoz. Před tím však, než bude bahno z nádrže delokalizováno, bude nutné se vší pečlivostí zjistit, v jaké míře obsahuje těžké kovy, především antimon a arsen.

První vzdutí nádrže na začátku ledna 1917

V posledních prosincových dnech roku 1916 došlo k náhlému tání sněhu a na všech vodních tocích prudce stoupla hladina. Stavbaři tešnovského vodního díla tím byli poněkud zaskočeni, protože v té době se teprve dokončovala montáž pohybovacích zařízení u vypouštěcích uzávěrů (šoupátek). Levý obtokový tunel musel být proto zcela uzavřen a voda se začala hromadit v nádrži.
Od 8. hodiny ranní do 2. hodiny odpolední dne 30. prosince 1916 hráz zadržela cca tři miliony kubických metrů vody. Poté hladina pokračovala stoupat sice pomaleji, ale již 1. ledna 1917 o 10. hodině dopolední se v nádrži nahromadilo zhruba 7,5 mil. kub.metrů vody, tedy právě tolik, kolik činila povodeň v roce 1897 (str. 42). Obyvatelstvo v kraji pod nádrží zneklidnělo a začaly se šířit poplašné zprávy. Vznikly obavy, že se může opakovat nedávná desenská katastrofa. Lidé se báli, že dojde k protržení hráze. Místní kronikáři dokonce zaznamenali případy paniky. „Ti, kteří bydleli v blízkosti Labe, se v noci na Silvestra začali stěhovat na výše položená místa. Teprve po zákroku úředních orgánů (hejtmanství) obyvatelstvo se alespoň částečně uklidnilo.“ (citovány Královédvorské Listy, roč. V., č. 1, 5. ledna 1917). Ještě nedávno se ve starousedlických rodinách v královédvorských Klazarkách (nynější ulice Milady Horákové) vyprávělo, že odtud lidé utíkali ke „Křížku“ (do míst současné ZOO-Safari) a na vozíčkách vyváželi s sebou peřiny a děti.

V rámci rekonstrukcí v 50. letech tehdejší stavbaři necitlivě (někdo by řekl humpolácky) „přilepili“ k návodní straně hráze hrubé betonové přístavby. U pravého břehu je to nový jímač vody do elektrárny (kap. III) a na druhé straně hráze – nátok do nové základové výpusti. Průtok každým z těchto zařízení lze nyní uzavřít hydraulickým tabulovým uzávěrem, ovládaným z příslušné věžičky na návodní straně hráze. Foto Karel Martinek 2008.
Tato „obludária“ zřejmě správcům stavby vyhovují funkčně, ale, jak jistě mnozí čtenáři budou souhlasit, přístavby se naprosto nehodí k architektonickému zámyslu přehrady. Autor původního projektu – nebožtík arch. J.Valečka – by nad nimi nejspíše hořce zaplakal.

Několik slov o rekonstruované přehradě

Uchovat představu o původní Tešnovské přehradě se zdá být důležité rovněž proto, že mnohé fragmenty stavby již nenávratně zmizely při pozdějších rekonstrukcích. Nejmarkantnější jsou změny, ke kterým došlo v 50. letech minulého století u tzv. šlemovky (odkalovací výpusti). Namísto klínových šoupátkových uzávěrů, vtok do výpusti může být nyní zastaven (během cca 40 vteřin) s pomocí hydraulického tabulového rychlouzávěru, ovládaného z příslušné věžičky při návodním líci hráze. Na horním obrázku na str. 158 je vidět táhlo tohoto uzávěru. Výtok, situovaný na vzdušním líci hráze, ten lze nyní regulovat z obslužného domku pomocí manipulačního segmentového uzávěru. Původně mělo potrubí šlemovky světlost 1,1 m; dnešní základová výpusť má vnitřní průměr 2 m a její kapacita dosahuje cca 40m3/sec. Šoupátka nevratně zmizela také z přivaděče vody do hydroelektrárny (str. 47 a 106); jímání vody lze nyní zastavit hydraulickým tabulovým rychlouzávěrem, ovládaným z příslušné věžičky při návodním líci hráze (str. 158), případně z objektu elektrárny signálem z počítače.
K podstatným změnám došlo též v pravém obtokovém tunelu. Původně se průtok tunelem rovněž reguloval klínovými šoupátky, ovládanými skrz vertikální šachtu z domku hrázného. Nyní je vertikální šachta zabetonována (v roce 2006) a místo klínových šoupátek byly v tunelu postaveny tři jiné uzávěry, a sice, nožové šoupě, klapka a manipulovatelný segmentový uzávěr na výtoku. Uzávěry lze ovládat z kanceláře hrázného s pomocí počítače. Z původních 18 šoupátkových klínových uzávěrů, instalovaných na přehradě v době stavby, jich tak k dnešnímu dni zůstalo pouze 6, a sice, v levém obtokovém tunelu. Doposud jsou ovládány hřídelovými táhly ze samostatné „hradní“ věže na levém břehu. Při částečné rekonstrukci přehrady, prováděné v roce 1992/93, bylo všech 6 šoupátek pouze zaměněno na novější typ a později zmodernizováno jejich ovládání.
Současný stav vodního díla bychom mohli popsat mnohem podrobněji. Nechceme však naše čtenáře obtěžovat nadmíru velkým počtem detailů a číselných údajů. Tím spíše, že je lze nalézt na webových stránkách, například, Les Království-technické parametry, které spravuje jeden z předních znalců přehrad v ČR, a sice, Ing. Martin Horský z katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT.

TOP